skip to Main Content
AJANKOHTAISTA

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen säästötoimet heikentäisivät omaishoidon edellytyksiä ja kasvattaisivat paineita raskaampaan hoivaan

 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen virkamiesjohto on esittänyt talousarvion vuodelle 2024, ja alueella suunnitellaan sopeuttamistoimia myös omaishoitoon: omaishoidon tuen palkkioita sekä omaishoitajien lakisääteisen vapaan määrää leikataan ja pitäydytään lakisääteisellä tasolla (2-3päivää vapaata hoidon sitovuus ja vaativuus huomioiden).

Samanaikaisesti säästetään ikäihmisten ja vammaisten päivätoiminnasta sekä kuntouttavasta päivätoiminnasta, jota iäkkäille ihmisille tarjottaisiin vain digilaitteilla. Huomionarvoista on, että etäkotihoitoa ja kotisairaalatoimintaa lisätään, mutta monien muistisairaiden tai vaikeavammaisten ihmisten kohdalla näillä palveluilla ei ole merkitystä ilman omaishoitajien tukea. Vuonna 2022 Länsi-Uudellamaalla oli 2765 omaishoidon sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa (Sotkanet.fi).

Omaishoito on kustannustehokasta, mutta ei ilmaista

Omaishoito on yleensä inhimillisesti katsottuna paras vaihtoehto hoivan järjestämiseen. Jotta omaishoitajat jaksavat huolehtia läheisestään, he tarvitsevat riittävän tuen ja palvelut. Jos leikkaukset toteutetaan, viestitään omaishoitajille, että heidän antamaansa hoivaa ja huolenpitoa ei arvosteta, eikä sillä katsota olevan merkitystä osana hoivan kokonaisuutta. Omaishoitoyhteisön kanta on, että hoivaa ei tule repiä omais- tai läheishoitajan selkänahasta.

Orpon hallitusohjelman mukaan kuntien terveyden edistämisen määrärahaa sosiaali- ja terveysministeriön talousarviomomentille lisätään ja vaikutetaan sen kohdentamiseen ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistämiseen sekä omaishoitajien tukemiseen. Hallitusohjelman henki on muutenkin myönteinen omaishoitajille, mutta edellytyksiä ja ohjeistuksia asiasta ei ole tehty hyvinvointialueille ja säästösuunnitelmat kumoavat hienot tavoitteet. Myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aiemmassa palvelustrategiassa henki omaishoidon tukea ja palveluita koskien oli toinen.

Tutkimusten mukaan pelkästään ikääntyneiden hoidon menot olisivat vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä suuremmat ilman omaisten apua (Kehusmaa 2014). Hoivan vaihtoehtoiskustannuksista on muitakin selviä laskelmia. Esimerkiksi Kuusikkokuntien kulujen tarkastelussa omaishoidon ja ympärivuorokautisen hoivan kulujen ero oli kuusinkertainen. Asiakirjan lopussa on vaihtoehtoiskustannustarkastelu: omaishoitoon laskettiin alin omaishoidon tuen palkkio ja kolmen vapaapäivän aikaiset hoivan kulut ympärivuorokautisessa hoivassa (kuusikkokunnat.fi).

Resurssointi omaishoitoon vähentää tai siirtää myöhäisemmäksi julkisesti rahoitetun raskaamman hoivan tarvetta ja vähentää hoivamenoja. Leikkaukset ja hoidettavien arkiselviytymiseen liittyvien palveluiden karsiminen – esimerkiksi päivätoiminnasta – johtavat todennäköisesti monissa tilanteissa säästöjen sijaan kasvaviin kuluihin toisaalla.

Omaishoitajaliitto ry

Hiiden Omaishoitajat ry

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry

Lähteet:

Kehusmaa, Sari (2014): Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten

palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus https://core.ac.uk/download/pdf/33724398.pdf

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus https://luhva-d10julk.oncloudos.com/kokous/2023271-5-48435.PDF

Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023 (valtioneuvosto.fi)

Kannustamme omaishoitoperheitä olemaan myös yhteydessä alueemme vanhus- ja vammaisneuvostoihin sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päättäjiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteko: https://www.luvn.fi/fi/tietoa-meista/paatoksenteko

Länsi-Uudenmaan vanhusneuvosto: https://www.luvn.fi/fi/tietoa-meista/paatoksenteko/vanhusneuvosto

Länsi- Uudenmaan vammaisneuvosto: https://www.luvn.fi/fi/tietoa-meista/paatoksenteko/vammaisneuvosto

Lohjan kaupungin vanhusneuvosto: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-kaupunki/paatoksenteko/vaikuttamistoimielimet/vanhusneuvosto/

Lohjan kaupungin vammaisneuvosto: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-kaupunki/paatoksenteko/vaikuttamistoimielimet/vammaisneuvosto/

Vihdin kunnan vammaisneuvosto: https://www.vihti.fi/kuntana/hallinto-ja-paatoksenteko/vammaisneuvosto/

Vihdin kunnan vanhusneuvosto: https://www.vihti.fi/kuntana/hallinto-ja-paatoksenteko/vanhusneuvosto/

Karkkilan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Vaikuttajatoimielimet

Lisätietoja: https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2023/10/talousarvioesitys-asukkaiden-palvelut-turvataan-talouden-tasapainotuksessa-edessa-haasteellinen

”Hyvinvointialueen talousennuste vuodelle 2023 on 86 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2023 kertynyt alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Talousarvioesitys on laadittu niin, että talous on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Hyvinvointialueella on alijäämän vuoksi käynnistetty 23.10.2023 taloudellisen, rahoituksellisen ja toiminnallisen tilanteen perusteella koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on vähentää pysyviä kustannuksia 55 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen sekä toteuttaa toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Talouden tasapainotustarve eli säästötarve pysyväisluontoisista nettokustannuksista on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuosille 2024–2026. Hyvinvointialueen talouden tilannekuva täsmentyy tulevina vuosina, minkä vuoksi tasapainotustarvetta on tarpeen arvioida vuosittain osana talousarvion valmistelua. ”Tässä talousarviossa on esitetty ratkaisuehdotuksia asukkaiden hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, turvallisuuden takaamiseksi ja sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimen ammattilaisten työn sujuvoittamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Olemme valmistautuneet seuraamaan ja arvioimaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia kokonaiskustannuksiin, työhyvinvointiin sekä potilaiden ja asiakkaiden palveluihin. Myös korjausliikkeitä on pystyttävä tarvittaessa tekemään, jotta ensisijainen tavoitteemme eli asukkaiden palvelujen turvaaminen onnistuu”, sanoo Svahn.

Seuraavaksi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys merkitään tiedoksi aluehallituksessa ja etenee sen jälkeen aluevaltuuston neuvottelukunnan käsittelyyn ja lopulta aluevaltuustoon. Aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen talousarviosta vuoden viimeisessä kokouksessaan 12.12.2023.”

Back To Top