skip to Main Content

ETSIVÄ VANHUSTYÖ OMAISHOIDOSSA – MITÄ SE VOISI TARKOITTAA?

Salla Lehto, toukokuussa valmistuva geronomiopiskelija

Etsivästä nuorisotyöstä on pitkään kirjoitettu mediassa. Viime aikoina myös etsivän vanhustyön esillä olo on lisääntynyt. Mitä voisi tarkoittaa, jos etsivää vanhustyötä käytettäisiin omaishoitajien löytämiseen? Miten löytäisimme ne ihmiset, jotka auttavat läheistään ja toimivat omaishoitajina, mutta eivät itse tunnista sitä ja jäävät ilman tukiverkostoja sekä heille oikeutettuja palveluita?

Mitä tarkoittaa etsivä vanhustyö?

Etsivä vanhustyö on työtä, jossa etsitään, löydetään ja autetaan apua tarvitsevia ikääntyneitä. Avun tarve voi johtua sosiaalisista haasteista, toiseuden kokemuksista tai palveluiden ulkopuolelle jäämisestä (VALLI). Etsivässä vanhustyössä pyritään rakentamaan syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville palvelupolku. Työtä tehdään esimerkiksi jalkautumalla kauppakeskuksiin, leipäjonoihin ja toreille. (VALLI 2015).
Etsivää vanhustyötä tekevät monet järjestöt, yhdistykset, seurakunnat ja kunnat. Kuntien tekemät hyvinvointikyselyt ja palvelutarpeen arvioinnit ovat osa etsivää vanhustyötä. Järjestöt ja yhdistykset taas pystyvät tarjoamaan monipuolista tukea erityisesti yhteiskunnan ulkopuolelle jääville ihmisille. Seurakuntien diakoniatyö on osaltaan etsivää työtä (VALLI 2015).
Tärkein työväline etsivässä vanhustyössä on ikääntyneiden yksilöllinen kohtaaminen. On tärkeää, että ikääntyneen omat voimavarat tunnistetaan ja häntä itseään autetaan löytämään ne. Etsivässä vanhustyössä tavoitteena on vähentää ikääntyneiden yksinäisyyden kokemusta ja lisätä heidän osallisuuttaan. Toiminnassa pyritään siihen, että ratkaisut ovat pitkäkestoisia ja kiinnittävät ikääntyneen lähiverkostoon sekä ohjaavat palveluiden piiriin (Pihlaja 2020).

Etsivä vanhustyö omaishoidossa

Mitä etsivä vanhustyö omaishoidossa voisi sitten tarkoittaa? Suomessa toimii useita sopimuksettomia omaishoitajia. On myös niitä henkilöitä, jotka eivät tunnista toimivansa omaishoitajana. Miten nämä ihmiset voitaisiin tavoittaa ja samalla tukea heitä sekä heidän arvokasta työtään.

Puhelimella voidaan tavoittaa useita ikääntyneitä, samoin internetissä. Verkossa tiedottaminen ei kuitenkaan saavuta kaikkia ikääntyneitä (Pihlaja 2020). Kuntien hyvinvointipuheluiden avulla voidaan löytää omaishoitajana toimivia ikääntyneitä. Kaikkia ikääntyneitä ei kuitenkaan hyvinvointipuheluilla tavoiteta. Etsivää vanhustyötä omaishoidossa on Lohjalla muun muassa erikoissairaanhoidon yhteistyö perusterveydenhuollon ja Hiiden Omaishoitajien kanssa.

Ideoita etsivän vanhustyön toteuttamiseen omaishoidossa

Omaishoitajien etsivässä työssä voisi olla mukana kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntien lisäksi kela, yksityiset palveluntuottajat ja sekä esimerkiksi apteekit ja kyläkaupat. Hiiden Omaishoitajat tekevätkin yhteistyötä mm. Onni apteekin kanssa jakamalla tietoa omaishoidosta. Yksi menetelmä omaishoitajien löytämiseen voisi olla muutaman ydinkysymyksen kehittäminen, joiden vastausten myötä tunnistettaisiin mahdollinen omaishoitajuus. Kysymyksiä voitaisiin esittää apteekeissa ja eri vastaanotoilla. Kyläkauppojen seinillä taas voisi olla esitteitä paikallisista yhdistyksistä sekä mukaan otettavaa materiaalia, joka auttaisi tunnistamaan omaishoitajana toimimisen. Entä miltä kuulostaisi, jos kunnan palveluliikenteen autossa olisi mainos omaishoidosta?
Paikalliset lehdet sekä valtakunnallinen media kannattaa myös ottaa mukaan etsivään vanhustyöhön omaishoitajien löytämiseksi. Joskus voi riittää sekin, että sopimuksettoman omaishoitoperheen läheinen näkee uutisen/mainoksen aiheesta ja sen kautta ottaa asian puheeksi perheen kanssa. Avun tarpeen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukee ikääntyneen hyvinvointia, arjessa jaksamista ja kotona asumista sekä säästää rahaa (ks. VALLI 2015).
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on kehittämishankkeena rakentanut yhteistyössä kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa toimintamallin. Sen tarkoituksena on, että omaishoitajat tunnistettaisiin perusterveydenhuollossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeen myötä yhdistyksen omaishoidosta tietoa tarjoavaan koulutukseen osallistuminen lisääntyi (Ikävalko & Maaranen 2016).
Etsivä vanhustyö omaishoidossa tuo hyötyä koko omaishoitoperheelle. Se tuo heille voimia arjessa jaksamiseen ja auttaa myös omaishoitajaa hahmottamaan oman roolinsa ja työnsä rajaamisen. Etsivästä vanhustyöstä on hyötyä myös koko yhteiskunnalle, sillä se täydentää yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Samalla etsivä vanhustyö vahvistaa paikallisten yhteisöllisyyttä. Nämä vaikutukset heijastuvat positiivisesti asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä turvallisuuden tunteeseen (VALLI).

Lopuksi

Omaishoitoyhdistykset tekevät arvokasta työtä. Ne ovat tärkeänä osana etsivän vanhustyön omaishoitajuudessa toteuttamisessa. Yksi omaishoitaja kertoikin, kuinka Hiiden Omaishoitajat ry:n lehti-ilmoitus sai hänet huomaamaan, että hän taitaa olla omaishoitaja, ja ottamaan yhdistykseen yhteyttä.

Olen saanut geronomiopiskelijana olla viimeisessä harjoittelussani Hiiden Omaishoitajat ry: ssä. Harjoittelu on ollut silmiä avaava, vaikka omaishoitajuus ei ollutkaan minulle aivan uusi asia. Harjoittelu on syventänyt ymmärrystäni omaishoitajia ja omaishoitajuutta kohtaan. Näenkin omaishoitajuuden arvostamisen kaiken lähtökohtana. Omaishoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä ja ansaitsevat yhteiskunnan tuen siihen. Otetaan kaikki mukaan päätöksen tekoon ja arvostetaan ikääntyneiden rikasta kokemusta sekä osaamista.
Hiiden Omaishoitajat ry kiittää Salla Lehtoa harjoittelujaksosta keväällä 2022 ja mielenkiintoisista keskusteluista ja kohtaamisista. Uskoaksemme teemme jatkossakin yhteistyötä, Hyvää Kevättä!

Lähteet

Ikävalko, Henna & Maaranen, Sarianna 2016 Tunnistatko omaishoitajan? Teoksessa Maaranen, Sarianna & Lindroos, Noora & Lehtonen, Marja & Lipsanen, Johanna (toim.): Yhteistä ymmärrystä. Juhlajulkaisu. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. <https://bin.yhdistysavain.fi/…/kYunfBVMEW…/Juhlajulkaisu.pdf>. Viitattu 28.2.2022.
Pihlaja, Ritva 2020. Puhelinsoitoilla etsivää vanhustyötä. Selvitys. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Etsivän vanhustyön verkostokeskus. <https://www.valli.fi/…/Puhelinsoitoilla_etsiv%C3%A4%C3%A4…>. Viitattu 24.2.2022.
THL. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Iäkkäiden hyvinvointi kunnassa. <https://thl.fi/…/hyvinvointi…/iakkaiden-hyvinvointi-kunnassa>. Viitattu 28.2.2022.
VALLI. Askeleet etsivään vanhustyöhön. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry. <https://www.valli.fi/…/02/Julkaisut_Navigaatiokortit2.pdf>. Viitattu 24.2.2022.
VALLI 2015. Etsivä vanhustyö meillä ja muualla. Raportti suomalaisista ja eurooppalaisista käytännöistä. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry. Kehittyvät vanhuspalvelu julkaisuja 1/2015. <https://www.valli.fi/…/11/Etsiva_vanhustyo-raportti_2015.pdf>. Viitattu 23.2.2022.

Takaisin

Back To Top