skip to Main Content
Hiiden Omaishoitajat ry:n säännöt

Päivitetty 4.5.2023

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi: Hiiden Omaishoitajat ry

Yhdistyksen kotipaikka: Lohja

Yhdistyksen toimialue: Lohja, Vihti, Karkkila

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tukitoimiaan yhdistyksen toimialueella.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien ja läheisten elinolojen ja laadun parantamiseksi
 • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu-, valmennus- ja koulutustoimintaa, harjoittaa ja edistää kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille
 • toimii yhteistyössä eri sidosryhmien ja muiden järjestöjen kanssa
 • järjestää omaishoitajille ja läheisille ryhmätoimintaa, lomia, matkoja ja virkistystoimintaa
 • on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluja tuottavia toimintayksiköitä ja kokoontumistiloja
 • on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset, säätiöt sekä yksityishenkilöt. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan maksuvuotta seuraavana kahtena vuotena. Yhdistys kuuluu yhdistysjäsenenä Omaishoitajaliitto ry:hyn, joka päättää varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille. Omaishoitajaliitto laskuttaa jäsenmaksut jäseniltä ja tilittää yhdistykselle sille kuuluvan osuuden jäsenmaksusta jälkikäteen. Jäseniltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu sisältää Lähellä-lehden.

5 § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin kalenterivuonna maalis-huhtikuun aikana, syys- kokous vastaavasti loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on tällöin pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, kirjeitse tai yhdistyksen toimialueella yleisesti leviävässä/leviävissä sanomalehdessä/-lehdissä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jokaisella yhdistyksen kokouksessa paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokoukseen on mahdollisuus osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Aloiteoikeus on henkilöjäsenellä ja yhdistyksen hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä hallitukselle helmikuun loppuun mennessä, syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä todetaan Omaishoitajaliiton määrittelemä jäsenmaksun suuruun sekä varsinaisille että kannattajajäsenille seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 • Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraaviksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen hallitus

Hallitus valitaan syyskokouksessa, ja sen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä määrältään vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8). Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

 • johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 • valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
 • tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 • hyväksyä jäsenet
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat
 • huolehtia ja vastata varojenhankinnasta ja omaisuudenhoidosta
 • huolehtia ja vastata, että yhdistyksen kirjanpito vastaa lain ja hyvän kirjanpitotavan vaatimuksia
 • ottaa ja erottaa toimihenkilöt sekä vahvistaa työehtosopimuksen/-sopimusten mukaiset työehdot.

6 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö – kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa keskuudestaan henkilölle oikeuden.

7 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnan-/tilintarkastajalle yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on tarkastettava tilit ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

9 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja siihen vaaditaan vähintään viisikuudesosan (5/6) enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien, omaishoitoperheiden sekä heidän läheistensä hyväksi.

10 § Muita määräyksiä

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Back To Top